برابر مقررات موجود در سایت رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکیل سرپرست در شهر تهران به فردی اطلاق می گردد که دارای حداقل هفت سال سابقه وکالت یا چهار سال سابقه وکالت با شش سال سابقه قضاوت بوده و پروانه او دارای اعتبار بوده و فاقد محکومیت قطعی انتظامی(محرومیت دائم و یا ممنوعیت و یا تنزل درجه) باشد .

برابر ماده ۶ شرح وظایف کارآموزان وکالت دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز از تاریخ شروع دوره ، کارآموز موظف است هجده ماه تمام ( به استثنای مواردی که در قانون مدت دیگری تعیین شده باشد) تکالیف را بلاانقطاع انجام دهد.

در فصل ششم شرح وظایف کارآموزان وکالت دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز وظایف وکلای سرپرست مشخص گردیده و عبارت است از :

فصل ششم : وظایف وکلای سرپرست

ماده 26) پذیرفته شده برای کارآموزی جهت سرپرستی دوره،موافقت کتبی یک وکیل واجد شرایط را اخذ و به کانون معرفی می نماید.

ماده 27 ) امور زیر از جمله وظایف وکیل سرپرست است :

الف ) نظارت مستمر بر عملکرد وکالتی کارآموز و راهنمایی وی در کلیه مراحل ، شامل : تنظیم قرارداد وکالت با موکل ، نحوه طرح دعوا و شکایت ، تنظیم دادخواست و شکواییه ، امور مربوطه به حق الوکاله و رعایت آیین نامه آن و پرداخت هزینه های قانونی توسط کارآموز ، تدارک دفاع ، تنظیم لوایح دفاعیه و ...

ب ) آموزش مستمر کارآموز جهت آشنایی با وظایف و اختیارات وکیل دادگستری ، فن دفاع ، اخلاق حرفه ای، نحوه تعامل با همکاران ، قضات ، کارمندان اداری ، موکل و ...

ج ) نظارت و بررسی دقیق انجام تکالیف.

د ) نظارت بر تهیه گزارش های سه ماهه موضوع بند (2-3-11 ) و اعلام نظر به کمیسیون.

ه ) اعلام تخلف احتمالی یا نداشتن حسن اخلاق و رفتار کارآموز به کمیسیون.

و )‌اعلام شروع به کارآموزی و اظهار نظر پیرامون نحوه انجام تکالیف و رفتار کارآموز در پایان دوره.

ز ) در صورت تایید ، امضای وکالتنامه تنظیمی بین کارآموز و موکلین وی ، با توجه به صلاحیت علمی ، عملی و قانونی کارآموز و دریافت و نگهداری تصویر وکالتنامه تنظیمی.

ح ) اتخاذ تدابیر عملی برای حضور کارآموز حداقل ۲ روز در هفته در دفتر، به نحوی که کلیه امور وکالتی تحت نظارت وکیل سرپرست انجام شود.

ماده 28) تغییر وکیل سرپرست منوط است به درخواست کتبی کارآموز با ذکر دلایل موجه ، ارائه موافقت کتبی وکیل سرپرست وقت و وکیل مورد نظر بعدی و نظر موافق رییس کمیته اول

تبصره- در صورت عدم امکان ارائه موافقت کتبی وکیل سرپرست ، اتخاذ تصمیم با رییس کمیته اول خواهد بود.

ماده 29 ) در صورت فوت ، ممنوع شدن از شغل وکالت ، تعلیق یا تودیع پروانه وکالت و انتقال محل اشتغال وکیل سرپرست و یا انصراف وی از سرپرستی ،‌کارآموز باید یک وکیل واجد شرایط دیگر به کانون معرفی کند.

تبصره ) در صورتی که بنا به معاذیری مانند بیماری یا مسافرت ، وقفه ای در امور سرپرستی ایجاد شود ، سرپرستی موقت کارآموز با وکیل منتخب رییس کمیته اول خواهد بود.

ماده 30 ) وکیل سرپرست از قبول وکالت یا ارائه مشاوره به طرف مقابل کارآموز خود یا تایید وکالت یا انجام مشاوره به یکی از کارآموزان در مقابل کارآموز دیگر خود ، ممنوع است.

ماده 31 ) هر وکیل دادگستری حائز شرایط سرپرستی ، می تواند همزمان سرپرستی پنج کارآموز را به عهده داشته باشد مگر در موارد خاص به تشخیص رییس کمیته اول . در حوزه هایی که به تعداد کافی وکیل سرپرست ندارد، تعیین تعداد کارآموز به عهده رییس کمیته اول است.

وکلاء مکلفند سرپرستی کارآموزان تعرفه شده از سوی کانون را قبول نمایند مگر اینکه عذر موجه داشته باشند. تشخیص موجه بودن عذر به عهده رییس کمیته اول است.

 

Back to Top

Template Design:Dima Group