ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قـانون رفع مـوانع تولید رقـابت‌پذیر و ارتـقای نـظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ.

ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

دـ املاک غیرمنقول مازاد: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی.

هـ ـ عایدی املاک غیرمنقول مازاد: مابه‌التفاوت قیمت بازار املاک غیرمنقول مازاد در ابتدا و انتهای سال مالی.

ماده۲ـ بانـک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفنـد فهرسـت املاک غیرمنقول را به تفکیک مازاد و غیرمازاد با مشخصات ثبتی و نشانی کامل و ارزش دفتری و اطلاعات سهام تحـت تملک خود را به تفکـیک فعالیت‌های بانـکی و غیربانکی که به تأیید حسابرس و بازرس قانونی خود رسیده باشد، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴و در سال‌های مالی بعد حداکثر یک ماه پس از انقضای سال مالی به بانک مرکزی اعلام کنند.

تبصره ـ بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات از بانکها و مؤسسات اعتباری، مشخصات ثبتی و نشانی کامل املاک غیرمنقول مازاد و همچنین سهام تحت تملک بانکها و مؤسسه اعتباری در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای موارد مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون، حداکثر تا دو ماه پس از پایان سال مالی بانک یا مؤسسه اعتباری به سازمان و اشخاص مزبور ارسال کند.

ماده۳ـ ارزیابی قیمت بازار املاک مازاد موضوع این آیین‌نامه توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی معرفی شده توسط سازمان انجام می‌گیرد و هزینه کارشناسی به عهده بانک یا مؤسسه اعتباری مربوط است.

تبصره ـ قیمت بازار برای پایان دوره مالی هر یک از املاک مازاد در صورتی که املاک مذکور در فهرست مازاد سال بعد نیز باشد به عنوان ارزش بازار، ابتدای دوره بعدی منظور خواهد شد.

ماده۴ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند مالیات متعلق را با رعایت این آیین‌نامه حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی به حساب تعیین شده سازمان واریز کنند.

ماده۵ ـ در صورت عدم رعایت مقررات مربوط در پرداخت مالیات متعلق توسط بانکها و مؤسسات اعتباری، سازمان با رعایت مقررات نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلق اقدام می‌کند.

ماده۶ ـ نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک یا مؤسسه اعتباری براساس احکام مربوط در قانون مالیات‌های مستقیم و این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده۷ـ عایدی املاک غیرمنقول مازاد و سود سهام تحت تملک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی انجام می‌دهند، مستقل از درآمد عملکرد آنها بوده و عایدی و سود سهام مزبور قابل جمع با سود و زیان یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط نخواهد بود.

ماده۸ ـ مالیات پرداختی به موجب این آیین‌نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

ماده۹ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند گزارش فروش املاک غیرمنقول مازاد و واگذاری سهام موضوع این آیین‌نامه را به صورت سه ماهه به بانک مرکزی اعلام کنند.

ماده۱۰ـ سازمان و بانک مرکزی مکلف‌اند گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

Back to Top

Template Design:Dima Group