هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/6/1342 بنا به پیشنهاد شماره 3761 س ج مورخ 26/4/1342 وزارت کشاورزی در اجرای ماده دوازدهم قانون ملی شدن جنگلها مصوب 27/10/1341 آئین نامه اجرائی زیر را تصویب نمودند:

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1 ـ از لحاظ اجرائی مفاهیم زیر از اصطلاحات مذکور در قانون ملی شدن جنگلها و این آئین نامه استنباط می‌شود.

1 ـ جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.

2 ـ بوته جنگلی رستنیهای خود روی خشبی است که ساقه آنها بطور طبیعی کمتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها یا اراضی جنگلی یا بیشه ها می روید.

3 ـ بوته کویری ـ کلیه نباتات خود روی چند ساله به جز درخت که در کویر و بیابان می روید بوته کویری نامیده میشود.

4 ـ کنده ـ آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع در زمین باقی بماند کنده نامیده می‌شود.

5 ـ اراضی جنگلی:

الف ـ زمین هائی میباشد که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا کنده ی درختان جنگلی بطور گروهی یا پراکنده وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زاراعت مزبور نبوده باشد.

ب ـ زمینهائی که در آنها درختان خود روی جنگلی بطور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در حوزه شمال از آستارا تا گلیداغی در هکتار کمتر از یکصد متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یک ساله یا آیش زراعت های مزبور نبوده باشد.

ج ـ اراضی که درختچه یا بوته های خود روی جنگلی بطورانبوه یا پراکنده در آنها وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدنه جنگلها تحت کشت نباتات یک ساله یا آیش زراعتهای مزبور نبوده باشد.

تبصره ـ چنانچه در اراضی بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی متر مکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگلی نبوده و جنگل شمشاد محسوب می گردد.

6 ـ مرتع ـ اعم است از مشجر و غیرمشجر.

7 ـ مرتع غیرمشجر ـ زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوشش از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خود رو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.

8 ـ مرتع مشجر ـ چنانچه مرتع غیر مشجری دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار بیش از یکصد متر مکعب باشد.

تبصره ـ اراضی ماسه ای ساحلی دریا تا حدود سیصدمتر بین جاده ساحلی و دریا ولو آنکه واجد شرایط فوق باشند مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (مشجر یا غیرمشجر) نخواهند بود.

9 ـ توده جنگلی ـ قطعات مجزائی از جنگل یا مرتع مشجر که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصد متر مکعب در هکتار باشد.

10 ـ باغ ـ در مناطق جنگلی باغ به محلی اطلاق می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:

1 ـ حدود آن بنحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.

2 ـ حجم درختان جنگلی خود روی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.

3 ـ حداقل هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه ای وجود داشته باشد.

4 ـ لااقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پک شده باشد.

تبصره ـ در باغاتی که حداقل دو سوم درختان میوه ای آنها در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها بارده بوده اند حجم درختان جنگلی موجوده آنها مشمول حدنصاب مقرر در بند 2 نخواهد بود.

11 ـ طرح جنگلداری ـ طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و نحوه بهره برداری و عملیات احیائی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگلهای مربوطه باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد و در این آئین نامه هرجا ذکری از طرح میشود منظور طرح جنگلداری است.

12 ـ مصارف روستائی ـ مصارف روستائی عبارت از مصارف چوبی و سوختی است که موردنیاز فردی یا دسته جمعی ساکنین دهکده های مجاور جنگل و جنگل نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمانهای مسکونی، مساجد، درمانگاهها، مارس، انبار، اصطبل، سدهای چوبی، پل، آبدنگ، پادنگ، تلمبار، پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محاوط و امثال آنها.

13 ـ دهکده مجاور جنگل ـ دهکده ایست که اراضی آن لااقل از یک طرف به جنگل متصل باشد.

14 ـ گرده بینه یا گردبینه قسمتی از تنه درخت است که تقریباً استوانه ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه می‌شود.

15 ـ چوب تونلی ـ گردبینه یا شاخه هائی است که در معادن مصرف میشود و قطر میانه آنها بین 6 تا 20 سانتیمتر باشد.

16 ـ استر (STERE) مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل 6% متر مکعب محسوب می‌شود.

17 ـ درختان جنگلی شمال ایران از نظر اجرای این آئین نامه بشرح زیر دسته بندی می‌شود:

دسته اول ـ زربین، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد.

دسته دوم ـ راش، بلوط، ربان گنجشک، ملج، افرا، شیردار، آلوکک، توسکا، نمدار.

دسته سوم ـ اوجا، سفید پلت، کلهو، ممرز.

دسته چهارم ـ سایر گونه‌ها.

فصل دوم ـ بهره برداری

ماده 2 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرحهای جنگلداری را از طریق مزایده به اشخاص واجد صلاحیت واگذار نماید، حداقل سرمایه ای که برای اجرای هر طرح ضرورت دارد وسیله سازمان جنگلبانی تعیین و در آگهی مزایده قید خواهد شد.

تبصره 1 ـ مبنای مزایده میزان درصد بهای متوسط سالیانه یک متر مکعب چوب از جنس های مختلف در بازار تهران است که به عنوان بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از همان جنس به سازمان جگلبانی باید پرداخت شود این میزان درصد ضریب بهره مالکانه امیده می‌شود.

تبصره 2 ـ حداقل ضریب بهره مالکانه برای هر طرح از طرف سازمان جنگل بانی تعیین و در آگهی مزایده قید خواهد شد.

تبصره 3 ـ نرخ چوب از منابع رسمی و بر اساس معاملات عمده فروشی در بازار تهران به دست خواهد آمد و میانگین نرخهای به دست آمده مأخذ محاسبه خواهد بود چنانچه در بازار تهران نتوان نرخ عمده فروشی چوبی را به دست آورد نرخ عمده فروشی در یکی از مراکز اصلی مصرف مأخذ گرفته میشود و هر سال در موقع واریز حساب با طرف قرارداد و یا در موقع تنظیم قرارداد نرخ متوسط سالیانه سال قبل مأخذ محاسبه خواهد بود و درسال 1342 نرخ چوب از منابع مختلف تحصیل می‌شود و میانگین نرخهای حاصله ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 4 ـ بهای متوسط یک متر مکعب انواع چوب معدل قیمت یک متر مکعب الوار و تراورس و قنداق و دو نعل می باشد و چنانچه بعضی از انواع فوق قیمت عمده فروشی در بازار نداشته باشد معدل قیمت بقیه بهای یک متر مکعب از همان جنس خواهد بود. چنانچه انواعی از چوب در بازار یافت شود با توجه به نرخ سایر چوب هائی که در دسته مربوطه قرار دارند سازمان جنگلبانی نرخ تعیین خواهد کرد.

تبصره 5 ـ مدت قرارداد حداکثر سی سال خواهد بود.

تبصره 6 ـ ضریب بهره مالکانه که از طریق مزایده بدست می آید برای ده ساله اول طرح مورد مزایده معتبر خواهد بود و در انقضای ده سال برای بقیه مدت قرارداد ضریب بهره مالکانه دو برابر ضریب بهره مالکانه ده ساله اول خواهد بود.

تبصره 7 ـ در خاتمه ده ساله اولیه و همچنین در خاتمه مدت قرارداد یا فسخ قرارداد کلیه ساختمانهائی که در عرصه مورد طرح ساخته شده و همچنین کلیه جاده ها که برای اجرای طرح احداث شده مجاناً بدولت تعلق خواهد داشت. مجری طرح میتواند در خاتمه مدت ده ساله اولیه برای بقیه مدت قرارداد از راهها و ساختمانهای مزبور برای اجرای طرح مجاناً استفاده کند ولی نگهداری و تعمیرات آنها را باید برعهده بگیرد.

ماده 3 ـ بهره مالکانه بر حسب متر مکعب درخت اخذ میشود و تعیین حجم درختان بر اساس جداول حجمی است که مورد عمل سازمان جنگلبانی باشد و حجم قطعی درختان مورد معامله پس از قطع و تحدید حجم معین خواهد شد.

تبصره 1 ـ بهره مالکانه هر متر مکعب از سرشاخه هائی که در جدول مورد عمل حجم آنها به حساب منظور نشده قسمتی که بتوان از آنها چوب تونلی یا تخته یا شکی تهیه نمود برابر یک چهارم بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از آن جنس محاسبه و دریافت می‌شود و نسبت به مازاد بهره مالکانه هیزم دریافت می گردد.

تبصره 2 ـ هر مترمکعب چوب معادل 2 مترمکعب درخت و هر مترمکعب گرده بینه معادل 25/1 متر مکعب درخت محسوب میشود و این مبنا منحصراً از لحاظ اجرای بند 1 تبصره ماده 7 قانون ملی شد جنگل ها معتبر است.

ماده 4 ـ در اجرای بند 1 تبصره ماده 7 قانون ملی شدن جنگلها سازمان جنگلبانی موظف است مقررات زیر را رعایت نماید:

1ـ در صورتی که معامله مجری یا مالک سابق بر مبنای تعداد درخت بدون توجه به حجم کل یا واحد حجم انجام گرفته باشد از لحاظ نرخ با خریدار طبق بند 2 رفتار خواهد شد.

2 ـ اگر مجری طرح خود مالک تمام یا قسمتی از جنگلهای مورد طرح بوده و یا نسبت به قسمتی از جنگلهای موضوع طرح قرارداد رسمی نداشته بهره مالکانه ای که برای هر متر مکعب درخت از گونه های مختلف در هرسال از او دریافت می شود عبارت از میانگین نرخ یک متر مکعب درخت از همان گونه ها برای همان سال است که در طرح های جنگلداری استان مربوطه مورد معامله رسمی قرار گرفته. طرح هائی مأخذ محاسبه قرار خواهند گرفت که بموجب اسناد رسمی و قبل از قانون ملی شد جنگل ها بین مجریان طرح ها و مالکین سابق منعقد شده اند.

تبصره 1 ـ چنانچه در استان مربوطه طرحی در حال اجرا نباشد حد‌متوسط نرخ نزدیکترین طرح استان مجاور مأخذ عمل خواهد بود .

تبصره 2 ـ معاملاتی که بر مبنای تعداد درخت بدون توجه به حجم‌‌ کل یا واحد حجم انجام گرفته باشد در محاسبه منظور نخواهد شد.

تبصره 3 ـ چنانچه معاملات مربوط به هر یک از جنگلهای حوزه طرح بر مبانی مختلف صورت گرفته باشد با توجه به نرخ قراردادهای رسمی قبلی به شرح زیر عمل خواهد شد.

الف ـ در صورتی که معامله منحصراً بر اساس متر مکعب درخت به عمل آمده باشد نرخ معامله عیناً ملاک عمل خواهد بود.

ب ـ اگر معامله بر اساس مترمکعب گرده بینه یا براساس مترمکعب چوب انجام شده باشد حجم گرده بینه یا چوب با توجه به تبصره 2 ماده 3 به متر مکعب درخت تبدیل و بهره مالکانه بر اساس نرخ حاصله احتساب خواهد شد.

ج ـ اگر معامله بصورت متر مکعب (درخت یا گرده بینه) یا متر مکعب (درخت یا چوب مستحصله) یا متر مکعب (گرده بینه یا چوب مستحله) انجام شده باشد پس از تبدیل نرخ معامله به نرخ متر مکعب درخت نرخ بالاتر مبنای محاسبه قرارخواهد گرفت.

4 ـ در مواردی که در قراردادهای فروش برای بعضی از درختان نرخی منظور نشده باشد بهره مالکانه این قبیل درختان در صورتیکه از دسته اول باشد متر مکعب درخت یک هزار ریال و در مورد سایر دستجات معادل نرخ درختان دسته مربوطه که در قرارداد قید شده باشد محسوب خواهد شد و اگر در دسته مربوطه نرخی تعیین نشده باشد معادل نصف قیمت دسته ماقبل منظور می‌شود.

5 ـ چنانچه در قراردادهای خرید ذکری از بهای درختان افتاده نشده باشد بهای قسمتهای قابل استحصال درختان مزبور بانواع چوب معادل بهای درختان سرپا از همان جنس خواهد بود.

6 ـ در صورتی که در قراردادها نرخی برای بهره مالکانه هیزم تعیین نشده باشد بهره مالکانه آن از قرار استری بیست ریال محسوب خواهد شد.

ماده 5 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است هزینه تهیه طرحهای جنگلداری را که وسیله متقاضیان پرداخت شده ولی دستور اجرای آنها داده نشده مسترد دارد این هزینه ها شامل هزینه سفر و فوق العاده مأمورین و دستمزد راهنمایان و کرایه دواب و خرید وسایل تهیه طرح خواهد بود و تشخیص هزینه قطعی با سارمان جنگلبانی است. چنانچه اجرای این قبیل طرحها به مزایده گذارده شود هزینه مذکور از برنده مزایده باید دریافت گردد.

ماده 6 ـ بهره برداری از بیشه های طبیعی از طریق استعلام بها به اشخاص واگذار خواهد شد.

ماده 7 ـ اجرای طرح های جنگلداری بروش شاخه زاد و یا شاخه و دانه زاد به منظور تهیه ذغال هیزم چوب تونلی و مواد اولیه صنایع چوب از طریق مزایده انجام می‌گیرد. مجریان این قبیل طرحها می‌توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند بهای هر متر مکعب چوب های مستحصله از درختان دسته دوم 15% از درختان دسته سوم 12% و از درختان دسته چهارم 5% قیمت یک متر مکعب چوب هائی از همان جنس در بازار تهران به طور ثابت خواهد بود و مبنای مزایده نرخ بهره مالکانه برای هر استر هیزم از طرف سازمان تعیین و درآگهی مزایده ذکر خواهد شد. مدت قرارداد از ده سال تجاوز نخواهد کرد و در خاتمه مدت با تعیین ضریب بهره مالکانه درختان صنعتی و حداقل بهای هیزم تجدید مزایده خواهد شد.

تبصره ـ تبصره های 3 و 4 و 7 ماده 2 و بند 4 ماده 4 در مورد طرحهای فوق الذکر لازم الاجرا است.

ماده 8 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است پیوندزنی و اصلاح و بهره برداری جنگلهای پسته و بادام را به هر نحو که صلاح بداند با انعقاد قرارداد لازم به عهده اشخاص برگذار کند.

فصل سوم ـ مقررات متفرقه

ماده 9 ـ اخطار ضرب الاجل معینه در بند 1 تبصره ماده 7 قانون ملی شدن جنگلها از طرف سازمان جنگلبانی ایران به مجری طرح به وسیله نامه سفارشی یا به نحو دیگری که سازمان مقتضی بداند به آدرسی که در قرارداد تعیین شده به عمل خواهد آمد مدتی که به عنوان ضرب الاجل در اخطاریه های فوق قید می شود برحسب مورد از طرف سازمان جنگلبانی ایران تعیین خواهد شد ولی در هر حال نباید از دو ماه کمتر باشد.

ماده 10 ـ مجریان طرحهای جنگلداری مجازند اجرای طرحهای مورد قرارداد خود را با موافقت سازمان جنگلبانی به عهده اشخاص واگذار نمایند، مشروط بر آنکه منتقل الیه انجام تعهداتی که در طرح یا طبق قرارداد جداگانه برعهده ناقل بوده قبول نماید چنانچه مجری طرحی بدون موافقت سازمان جگلبانی اجرای طرح خود را به دیگری منتقل نماید این عمل به منزله عدم قدرت مجری طرح به اجرای طرح تلقی و با او طبق قسمت اخیر بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها رفتار خواهد شد.

ماده 11 ـ در صورتی که پس از رفع تصرف از جنگل های موضوع طرح اشیاء و اثاثیه و ماشین آلات متعلق به مجری طرح در مورد طرح باقی بماند و با اخطار قبلی سازمان جنگلبانی و گذشت ضرب الاجل مقرر آنها را خارج ننماید سازمان جنگلبانی می‌تواند اشیاء و اثاثیه و ماشین آلات مزبور را به ‌محل مناسب دیگری که مقتضی بداند منتقل نماید و مراتب را به ‌مالک اطلاع دهد و مجری طرح سابق از این حیث حق هیچگونه اعتراضی و مطالب خسارت نخواهد داشت.

ماده 12 ـ در اجرای آخرین قسمت از بند 1 تبصره ماده 7 قانون ملی شدن جنگلها هزینه های انجام شده عبارت است از هزینه هائی که برای احداث پل ها و جاده ها و ساختمان ها و عملیات عمرانی و احیائی از طرف مجری طرح به مصرف رسیده است.

ماده 13 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگلبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورت مجلس تحدید حدود کلی املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگلها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشند مأمور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد مأمورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگلها مستثنی است و همچنین منابع طبیعی ملی شده ای که از محدوده املاک باید منتزع شود از حیث حدود و مشخصات و مسافت گزارشی تنظیم و به‌ادارات جنگلبانی با سرجنگل داری های مربوطه تسلیم می نمایند ادارات جنگلبانی یا سرجنگل داری ها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال می‌دارند. ادارات ثبت مکلفند مواد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده سند مالکیت جدید نسبت به مورد استثناء شده جهت اشخاص صادر و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک به نام دولت اصلاح کنند و در اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی یا سر جنگلداری مربوطه را قید نمایند.

ماده 14 ـ کلیه مؤسسات دولتی و همچنین شرکتها و بنگاه های وابسته به دولت مکلفند چوب موردنیاز خود را به استثناء هیزم از سازمان جنگلبانی خریداری نمایند چنانچه سازمان جنگلبانی قادر به تأمین چوب موردنیاز آنها نبود مراتب را کتباً به مؤسسات مزبور اعلام می دارد تا به نحوی که مقتضی بدانند نسبت به تهیه آن اقدام کنند.

ماده 15 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است آن قسمت از اموال منقول خود را که صلاح بداند با رعایت آئین نامه معاملات دولتی به فروش رسانیده و وجوه حاصل را با موافقت وزارت دارائی به مصرف تهیه وسائل فنی و موتوری و یا احداث ساختمان یا ایجاد نهالستان و جنگل کاری و احیاء جنگل ها برساند.

ماده 16 ـ عملیات اجرائی هر طرح وسیله عوامل زیر اجراء نظارت خواهد شد:

1 ـ نشانه گذاری وسیله هیئت نشانه گذاری به معیت ناظر یا کمک ناظر طرح.

2 ـ تحدید حجم و استحصال وسیله هیئتی مرکب از بازرس یا معاون سرجنگل داری و ناظر یا کمک ناظر طر ح و جنگلدار

3 ـ نظارت در تبدیل گرده بینه در کارخانه و نظارت در تهیه ذغال و مواد مستحصله از سرشاخه ها و صدور پروانه حمل چوب و هیزم و ذغال چنانچه عملیات مزبور در حوزه اجرای طرح صورت گیرد به عهده ناظر طرح و در صورتی که خارج از حوزه اجرای طرح و داخل منطقه جنگلی شمال باشد به عهده جنگلدار یا سر جنگلبان مربوطه خواهد بود.

4 ـ نظارت در اجرای تعهداتی که مجری طرح به عهده دارد به عهده ناظر طرح و صدور گواهی نامه انجام تعهدات وسیله بازرس و یا معاون سرجنگلداری به معیت ناظر طرح انجام می‌شود.

5 ـ صورت برداری و گواهی قطع درخت وسیله جنگلدار به معیت ناظر طرح و در صورت تعدد طرح درحوزه یک جنگلداری وسیله سرجنگلبان مربوطه به معیت ناظر طرح.

ماده 17 ـ صاحب پروانه باید پس از قطع درخت و پیش از خروج مواد مستحصله از جنگل اظهارنامه ای برای تنظیم صورت مجلس استحصال به سرجنگلداری مربوطه تسلیم و رسید دریافت دارد سرجنگل داری مکلف است پس از دریافت اظهارنامه نسبت به تقاضای رسیده به ترتیب زیر اقدام نماید. بازرس یا معاون سرجنگلداری به اتفاق جنگلدار و ناظر یا کمک ناظر طرح با حضور دارنده پروانه یا نمایند تام الاختیار وی به محل عزیمت و پس از رسیدگی مواد مستحصل مجاز را با چکش ویژه نشانه گذاری نموده و صورت مجلس استحصال تنظیم نمایند.

تبصره 1 ـ میزان برداشت سالیانه در هر طرح طبق طرح مصوبه باید صورت گیرد و سازمان جنگلبانی مجاز نیست به عنوان باقیمانده درختان كه در سال قبل با سنوات قبل برای آنها پروانه صادر نشده به میزان پروانه سال بعد اضافه نماید.

تبصره 2 ـ سری و شماره چکش و علامت گذاری درخت و مواد مستحصله هر طرح باید از سری و شماره چکش طرح دیگر متمایز باشد.

تبصره 3 ـ در پروانه حمل مدت اعتبار آن، مبدأ مقصد، وسیله حمل آن مشخصات چوبها، شماره و تاریخ پروانه قطع، شماره و تاریخ صورت مجلس استحصال مربوط، سری و شماره چکش علامت گذاری مواد مستحصله و سایر نکاتی که سازمان جنگلبانی لازم بداند باید درج شود و در مورد پروانه های حمل ذغال و هیزم باید حجم قید شود.

تبصره 4 ـ مقررات مندرج در ماده 27 و 29 آئین نامه قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب دی ماه 39 مشمول طرحهای جنگلداری نیست.

ماده 18 ـ سازمان جنگلبانی ایران مجاز است به منظور رفاه و تسریع در تأمین نیازمندی های جنگل نشینان چکش های مربوطه به استحصال و نشانه گذاری مصارف روستائی را به طور دائم در اختیار جنگلداران گذارده تا در عملیات مجاز مورد استفاده قرار دهند. جنگلداران موظفند به محض تحویل چکش به سرجنگلبانی مراتب به سرجنگلداری فوراً اعلام دارند.

تبصره ـ چکش هائی که برای نشانه گذاری و استحصال مصارف روستائی به کار میروند از نظر شکل و سجع بایستی با سایر چکشها که مورد استفاده طرحهای جنگلداری است اختلاف داشته باشند.

ماده 19 ـ از اول سال 1343 به بعد در طرحهای جنگلداری موقع قبول درخواست پروانه قطع تا آخر مرداد ماه و صدور پروانه قطع تا آخر دیماه است و عملیات نشانه گذاری تا آخر آبان ماه و قطع درختان تا آخر اسفند ماه هر سال باید انجام گیرد. سازمان جنگلبانی مجاز نیست در خارج از مواعد مزبور نسبت به قبول درخواست و یا صدور پروانه قطع اقدام کند و چنانچه درختی در خارج از موعد فوق قطع شود به منزله قطع بدون پروانه خواهد بود. درصورتی که از پروانه قطع صادره در مدت مقرره درختانی قطع نشود درختان مزبور به منزله درخت مقطوعه محسوب و عوارض آن از مجری طرح دریافت می‌شود به علاوه مجری طرح موضف است سال بعد با پرداخت عوارض جدید نسبت به قطع درختان باقیمانده سال قبل اقدام نماید.

تبصره ـ در مواردی که قطع درخت از لحاظ حفاظت جان افراد یا حفظ جاده های جنگلی یا حفظ ساختمان ها و تأسیسات و امثال آنها ضرورت پیدا کند رعایت مقررات فوق نخواهد شد.

ماده 20 ـ تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها با رعایت تعاریفی که در این آئین نامه شده با جنگلدار مربوطه است و هرگاه نظر مزبور مورد اعتراض سازمان جنگلبانی یا شخص ذینفع واقع شود اعتراض مزبور در کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداری مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و نظر اکثریت این هیئت قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 21 ـ دادگاهها موظفند تخلفات ناشی از عدم رعایت قانون و مقررات مربوط را به سازمان جنگلبانی اعلام نمایند.

ماده 22 ـ سازمانی جنگلبانی مجاز است به کسانی که به نحوی از انحاء سازمان را از تخلفاتی که در جنگلها یا مراتع یا بیشه های طبیعی یا اراضی جنگلی متعلق به دولت صورت گرفته مطلع نمایند پاداشی که از ده هزار ریال تجاوز نکند برای هر فقره گزارش پرداخت کند این پاداش به مأمورین مسئول در حوزه مأموریت پرداخت نخواهد شد. همچنین به سازمان جنگلبانی اجازه داده می شود از درآمد خالص طرحهای جنگلداری که رأساً به موقع اجراء می‌گذاردحداکثر چهاردرصد به عنوان پاداش به کسانی که در اجرای طرح به نحوی از انحاء مؤثر بوده اند پرداخت نماید.

ماده 23 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است به مأمورینی که وضع خدمتی آنها ایجاب می‌کند به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر کشاورزی فوق العاده ویژه ماهیانه ای که حداکثر معادل حقوق دریافتی ماهیانه آنها خواهد بود پرداخت کند به چنین کارمندانی فوق العاده اضافه کار و کمک سازمانی پرداخت نخواهد شد.

ماده 24 - برای تشخیص اراضی جنگل و مراتع مشجر و توده جنگلی و باغ و تطبیق آنها با تعاریف مندرج در این آئین نامه در موقع تعیین حجم درختان در مورد شمشاد از قطر 4 سانتیمتر به بالا و در مورد سایر درختان از قطر ده سانتیمتر به بالا (برابر سینه) مأخذ محاسبه خواهد بود.

ماده 25 ـ سازمان جنگلبانی ایران مجاز است در حدود مقدورات به کارمندان خود اجازه دهد از ساختمانهای دولتی و استیجاری سازمان جنگلبانی بدون پرداخت کرایه برای سکونت خود و خانواده خود در مدت مأموریت در محل استفاده نمایند.

اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.

از طرف نخست وزیر

Back to Top

Template Design:Dima Group