فصل اول – كلیات

ماده 1- وظایف سازمان ثبت احوال كشور به قرار زیر است

الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه.

ب – ثبت واقعه فوت و صدور گواهی وفات.

ج – تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم.

د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.

هـ – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی.

و – تنظیم دفاتر ثبت كل جمع آوری و تهیه كل وقایع و نام خانوادگی .

ز – جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر كشور و انتشار آن.

ح – وظایف مقرر دیگری كه طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است

( اصلاحی 18/10/63 ).

ماده 2 – برای مطالعه و پیشنهاد روش های فنی و اظهار نظر درباره اصلاح یا تغییر فرمها و نمونه های سجلی و آماری و نحوه جمع آوری و انتشار آنها و تهیه دستورالعمل ها و روشهای فنی سجلی و طرز جمع آوری اوراق باطله و تنظیم و نگهداری و حفاظت اسناد و مدارك سجلی در مركز سازمان ثبت احوال كشور شورائی به نام شورای عالی ثبت احوال تشكیل می شود. اعضای شورای عالی ثبت احوال عبارت خواهند بود از رئیس سازمان ثبت احوال كشور یا قائم مقام او و یك نفر از استادان دانشكده حقوق به انتخاب رئیس دانشگاه تهران و یك نفر از قضات دادگستری با انتخاب وزیر دادگستری و یك نفر از كارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رئیس سازمان ثبت احوال و نماینده مركز آمار ایران ، ریاست شورا با معاون وزارت كشور ورئیس سازمان ثبت احوال كشور یا قائم مقام او می باشد و رای اكثریت لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره – نحوه جمع آوری و انتشار آمار انسانی و تهیه نمونه های مربوط به پیشنهاد سازمان ثبت احوال كشور پس از جلب نظر مركز آمار ایران و تصویب شورای عالی ثبت احوال تعیین خواهد شد.

ماده 3 – در مقر هر اداره ثبت احوال هیئتی به نام هیئت حل اختلاف مركب از رئیس اداره ثبت احوال و مسوول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یكی از كارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشكیل می شود ،‌ وظایف هیئت حل اختلاف به قرار زیر است :

1- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت كل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه و گواهی ولادت یا وفات و تكمیل سند از نظر مشخصاتی كه نامعلوم بوده است مندرج در ماده /29 این قانون.

2- رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارك به دفاتر ثبت كل وقایع و سایر دفاتر.

3- ابطال اسناد و شناسنامه هائیكه بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده /44 اعلام می شود.

4- ابطال اسناد مكرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامهای ممنوع.

5- حذف كلمات زاید ، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. ترتیب تقاضا و گردش كار دفاتر هیئتها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره – تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت كل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می آید و امضاء كنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود ( اصلاحی 18/10/63 ).

ماده 4 – رسیدگی به شكایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است.

مهلت شكایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.

تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از كشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده 5- سازمان ثبت احوال كشور در اجرای وظایفی كه بر عهده دارد می تواند از وجود كاركنان سازمانهای دولتی و ارگانها ونهادهای انقلاب اسلامی موجود در محل استفاده نماید.

تبصره 1- ماموران دولت و كاركنان بیمارستانها و گورستانها مكلفند با سازمان ثبت احوال كشور در اجرای وظایف قانونی همكاری نمایند.

تبصره 2- نحوه استفاده از خدمات افراد و سازمانها و ارگانها و نهادها به موجب آیین نامه اجرائی این قانون خواهد بود ( اصلاحی 18/10/63 ).

ماده 6 – نماینده یا مامور ثبت احوال كسی است كه از طرف سازمان ثبت احوال كشور و یا ادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دریافت اعلامات منصوب شده باشد.

تبصره 1- اعلام كننده كسی است كه مكلف به اعلام واقعه می باشد و می تواند به شخص دیگری رسماً وكالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام نماید.

تبصره 2- گواه از لحاظ این قانون كسی است كه صحت اظهارات اعلام كننده را گواهی می كند.

ماده 7- سن گواه و اعلام كننده نباید كمتر از 18 سال تمام باشد.

پدر و مادری كه قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ازدواج كرده اند می توانند ولادت یا وفات فرزند خود را اعلام نمایند.

ماده 8

- دفتر ثبت كل وقایع و وفات و شناسنامه و گواهی ولادت و اعلامیه ها و اطلاعیه ها و دفاتر ثبت كل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی كه به موجب تصمیم هیئت حل اختلاف با رای دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده به قوت خود باقی می باشد ( اصلاحی 18/10/63 ).

ماده 9 – رونوشت یا فتوكپی شناسنامه یا گواهی ولادت مراجعین به ادارات و موسسات دولتی و شهرداری وبخش خصوصی كه برای انجام مراجعات آنها ضرورت دارد مستقیماً توسط آن مراجع تهیه خواهد شد ( اصلاحی 18/10/63 ).

ماده 10 – وقایع حیاتی هر فرد ( ولادت ، ازدواج ، طلاق ، رجوع . بذل مدت ، وفات ) در دفاتری به شرح زیر به ثبت می رسد.

الف – دفتر ثبت كل وقایع – كه در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج ، طلاق ، رجوع و بذل مدت و وفات همسر ، ولادت و وفات اولاد ووفات صاحب سند از روی مندرجات اعلامیه ها و مدارك در آن ثبت می گردد.

ب- دفتر ثبت وفات – كه در آن واقعه مربوط به وفات هر فرد به ثبت می رسد ( اصلاحی 18/10/63 ) .

تبصره 1- صفحات دفتر ثبت كل وقایع باید شماره گذاری شود و با تعین تعداد كل صفحات نخ كشی و سرب و منگنه شده وبه امضاء دادستان یا نماینده او برسد.

تبصره 2- دفتر ثبت كل وقایع هر سال پس از انقضای مدت صدو بیست سال از جریان خارج و به بایگانی راكد منتتقل می شود .

تبصره 3- هرگاه اسناد یا دفاتر از بین برود در صورت وجود سابقه از روی سوابق و در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد به وسیله آگهی طبق مدارك موجود در دست آنان پس از رسیدگی دفاتر یا اسناد معدوم تجدید می گردد.

ماده 11- دفتر ثبت كل وقایع و وفات پس از ثبت باید به امضاء اعلام كننده و گواهان و مامور یا نماینده ثبت احوال برسد و مهر شود و در صورت وجود گواهی ماما یا پزشك نیازی به گواهان نخواه بود. پس از تكمیل و امضاء اسناد مزبور تصحیح یا تغییر مندرجات آن منحصراً به موجب مقررات این قانون خواهد بود ( اصلاحی18/10/63 ).

فصل سوم – ثبت ولادت

ماده 12- ولادت هر طفل در ایران اعم از اینكه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از كشور به مامور كنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیكترین مامور كنسولی و یا به سازمان ثبت احوال كشور اعلام می شود.

ماده 13- ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مامور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از كشور به وسیله ماموران كنسولی ایران در دفتر ثبت كل وقایع به ثبت می رسد. در این دفتر اطلاعات زیر قید می شود :

1- ساعت ، روز ، ماه ، سال و محل ولادت استان ، شهرستان ، بخش ، دهستان ( روستا / شهر ) و تاریخ ثبت آن.

2- نام ونام خانوادگی صاحب سند و جنس.

3- نام ونام خانوادگی و شماره شناسنامه یا شماره پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر.

4- نام ونام خانوادگی و محل اقامت و شماره شناسنامه و محل شناسنامه و نسبت اعلام كننده در صورتی كه غیر از پدر و مادر صاحب سند باشد.

5- نام ونام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان.

6- نام ونام خانوادگی و امضاء نماینده یا مامور و مهر ثبت احوال.

7- شماره و سری برگ مخصوص دفتر ثبت كل وقایع.

8- محل مخصوص ثبت و شماره كلاسمان آثار انگشتان صاحب سند.

9- محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به ازدواج ، طلاق و یا وفات همسر.

10- محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سری شناسنامه های صادره.

11- محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به اولاد.

12- محل مخصوص ثبت وفات.

13- محل توضیحات.

تبصره – پس از ثبت ولادت اگر طفل ایرانی باشد شناسنامه صادر و تسلیم می گردد و اعلامیه برای ثبت واقعه در دفتر ثبت كل وقایع صفحه مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده می شود و در صورتی كه طفل خارجی باشد گواهی صادر و تسلیم می گردد ( اصلاحی 18/10/63 ) .

ماده 14- برای هر فرد شماره شناسنامه كه مخصوص به او خواهد بود تعیین می گردد و شماره شناسنامه هر شخص و كلیه مدارك مربوط به ثبت احوال او باید قید گردد ( اصلاحی 18/10/63 ) .

ماده 15 – ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشك یا مامای رسمی با موسسه ای كه طفل در آن جا متولد گردیده است باشد ، در غیر این صورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت می شود.

تبصره – مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است. روز ولادت و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی آید و در صورتی كه ولادت در اثنای سفر زمینی یا هوائی یا دریائی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می شود.

ماده 16- اعلام و امضاء دفتر ثبت كل وقایع به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود :

1- پدر یا جد پدری

2- مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی كه قادر به انجام این وظیفه باشد .

3- وصی یا قیم یا امین

4- اشخاصی كه قانوناً عهده دار نگهداری طفل باشد

5- متصدی یا نماینده موسسه ای كه طفل به آنجا سپرده شده است.

6- صاحب واقعه كه سن او از 18 سال تمام به بالا باشد ( اصلاحی18/10/63).

تبصره – در صورتی كه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر ومادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یكی از ابوین كه مراجعه می كند با قید نام كوچك طرف غائب تنظیم خواهد شد. اگر مادر اعلام كننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود.

ماده 17- هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند سند با نام خانوادگی آزاد و نامهای فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم می گردد. تصحیح اسامی فرضی یا تكمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده 1273 قانون مدنی یا حكم دادگاه یا مدارك حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی طبق احكام مربوط به نام خانوادگی اصلاح خواهد شد. موضوع فرضی بودن اسامی پدر ومادر در شناسنامه منعكس نخواهد شد.

ماده 18 – نماینده یا مامور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطلاع خواهد داد.

تبصره – در صورتی كه طفل در مكانی متولد شود كه خروج از آن ممنوع یا محتاج به اجازه مخصوص باشد نظیر ندامتگاه ، كانون اصلاح تربیت و غیره ، متصدیان این سازمان ها مكلف به اطلاع واقعه و ایجاد تسهیلات لازم برای انجام وظایف صاحب واقعه می باشند.

ماده 19- ماما یا پزشكی كه در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته مكلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یك نسخه از آن به ثبت احوال محل در مهلت اعلام می باشد.

ماده 20- انتخاب نام با اعلام كننده است ، برای نامگذاری یك نام ساده یا مركب ( حسین ، محمد مهدی و مانند آن ) كه عرفاً یك نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد ( اصلاحی 18/10/63 با الحاق 6 تبصره ).

تبصره 1- انتخاب نامهائی كه موجب هتك حیثیت مقدسات اسلامی می گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامناسب با جنس ممنوع است.

تبصره 2- تشخیص نامهای ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام می كند.

تبصره 3- انتخاب نام در مورد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.

تبصره 4 – در اسناد سجلی اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی نوع دین آنان قید می شود.

تبصره 5 – ذكر سیادت در اسناد سجلی ساداتی كه سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلائل شرعی ثابت گردد الزامی است مگر كسانیكه خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود .

تبصره 6 – مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام همراه با تغییرات مربوط به نام ونام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت شود.

ماده 21- هرگاه از وضع حمل بیش از یك طفل متولد شود برای هریك دفتر ثبت كل وقایع جداگانه به ترتیب تولد و با ذكر ساعت ولادت تنظیم خواهد شد ( اصلاحی 18/10/63 ) .

فصل چهارم – ثبت وفات

ماده 22- وفات هركس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی كه مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از ولادت بمیرد باید به مامور یا نماینده ثبت احوال اعلام شود. وفات ایرانیان در خارج از كشور به ماموران كنسولی محل اقامت یا به نزدیكترین ماموران كنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال كشور اعلام می شود وفات ایرانیان و خارجیان ساكن كشور را ماموران و نمایندگان ثبت احوال و وفات ایرانیان در خارج از كشور را بر حسب محل اعلام ماموران كنسولی ایران یا ماموران و یا نمایندگان ثبت احوال ثبت می كنند . وفات باید در سند ثبت وفات و همچنین در دفتر ثبت كل وقایع در صفحات مربوط به در گذشته و پدر و مادر او و شناسنامه متوفی ثبت و امضاء و مهر گردد. وفات خارجیان پس از ثبت به شهربانی محل اعلام می شود و یك نسخه گواهی به سازمان ثبت احوال كشور فرستاده خواهد شد كه به وزارت امور خارجه ارسال گردد ( اصلاحی 18/10/63 ).

تبصره – گواهی وفات به هر شخصی كه درخواست كند تسلیم می گردد.

ماده 23- در سند ثبت وفات باید اطلاعات زیر قید گردد :

1- محل ، روز ، ماه و سال وفات و تاریخ ثبت.

2- نام ونام خانوادگی و جنس و تاریخ تولد و شغل و شماره شناسنامه یا پروانه اقامت و تاریخ و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت در گذشته.

3- علت فوت در صورتی كه مشخص باشد.

4- نام ونام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه پدر و مادر در گذشته.

5- نام ونام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و سمت اعلام كننده.

6- نام ونام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و شغل گواهان.

7- نام ونام خانوادگی و امضاء نماینده یا مامور ثبت احوال و اثر مهر.

8- شماره و سری برگ مخصوص ثبت وفات.

9- محل توضیحات ( اصلاحی 18/10/63 ).

ماده 24- واقعه وفات باید طبق تصدیق پزشك و در صورت نبودن پزشك با حضور دو نفر گواه ثبت گردد. در مورد طفلی كه مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از تولد بمیرد در صورت وجود پزشك در محل تصدیق پزشك ضروری است و در صورت نبودن پزشك گواهی دو نفر كافی است. پزشكی كه وقوع وفات به او اطلاع داده می شود در هر مورد مكلف به معاینه جسد و صدور تصدیق یا اظهار نظر می باشد و در صورت امكان تشخیص علت وفات باید تصدیق شود و به هر حال یك نسخه از تصدیق یا اظهار نظر خود را باید به ثبت احوال محل در مهلت مقرر ارسال نماید ( اصلاحی 18/10/63 ).

ماده 25 – مهلت اعلام وفات ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است. روز وفات و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی آید و در صورتی كه وفات در اثناء سفر رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد احتساب خواهد شد ( اصلاحی 18/10/63 ).

تبصره – ترتیب ثبت وقایع ولادت و وفات كه پس از انقضا مهلت مقرر اعلام شود در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده 26- اعلام وفات و امضاء سند ثبت وفات به ترتیب به عهده یكی از اشخاص زیر است :

1- نزدیك ترین خویشاوند متوفی كه در موقع وفات حاضر بوده است.

2- متصدی یا صاحب مكانی كه وفات در آن رخ داده است یا نماینده او.

3- هر شخصی كه در موقع وفات حاضر بوده است.

4- ماموران انتظامی یا كدخدا.

تبصره – متصدیان گورستان یا دفن مكلف به اطلاع وفات به ثبت احوال هستند ( اصلاحی 18/10/63 ).

ماده 27 – در صورتی كه وفات یا ولادت طی نامه رسمی از طرف ماموران انتظامی یا قضائی و یا سایر مقامات اعلام شود شماره و تاریخ اعلام نامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود. ( اصلاحی 18/10/63 ).

ماده 28 – در موارد زیر اعلام وفات به عهده مقامات زیر است :

1- در صورتی كه وفات در اثر بروز سوانح از قبیل زلزله ، سیل ، طوفان و آتش سوزی شود مقامات انتظامی یا گروههای امدادی حاضر در محل مكلفند واقعه وفات را ضمن ارسال صورت حاوی نام ونام خانوادگی و حتی المقدور شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و سن متوفی اعلام نمایند.

2- وفات نظامیانی كه در زمان صلح در سربازخانه و یا ضمن مانورهای نظامی یا در زمان جنگ واقع می شود وسیله فرمانده قسمت با تعیین نام ونام خانوادگی و شماره شناسنامه ومحل صدور شناسنامه اعلام می گردد ( اصلاحی 18/10/63 ).

ماده 29 – در مواردی كه مشخصات متوفی معلوم نشود یا به بعضی از اطلاعاتی كه باید در سند قید شود دسترسی نباشد در سند وفات به جای مشخصات عبارت (نامعلوم ) نوشته می شود تكمیل مشخصات نامعلوم با هیئت حل اختلاف خواهد بود ( اصلاحی 18/10/63 ).

ماده 30- مدرك ثبت وفات فرضی غائب مفقود الاثر حكم قطعی دادگاه است مدیران دفاتر دادگاههایی كه حكم قطعی وفات فرضی غائب مفقود الاثر از آن دادگاه صادر شده مكلفند یك نسخه از رای صادره را طی نامه رسمی به ثبت احوال محل ارسال دارند ( اصلاحی 18/10/63 ).

فصل پنجم – ازدواج و طلاق

ماده 31- دارندگان دفاتر رسمی ازدواج وطلاق مكلفند وقایع ازدواج وطلاق و رجوع را كه در دفاتر مربوط ثبت می كنند در شناسنامه زوجین نیز درج و امضاء و مهر نمایند وحداكثر هر پانزده روز یكبار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را كه در دفاتر به ثبت می رسد روی نمونه های مربوط تهیه و به ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند. ازدواج وطلاق و رجوع ایرانیان در خارج از كشور باید به وسیله كنسولگریهای مربوط در دفاتری كه از طرف ثبت احوال تهیه می شود ثبت و حداكثر هریك ماه یكبار وقایع ازدواج و طلاق رجوعی را كه در دفاتر به ثبت می رسد روی نمونه های مخصوص تهیه و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان ثبت احوال كشور فرستاده شود.

ماده 32- طلاق ، رجوع و بذل مدت كه در دفتر رسمی طلاق به ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرارنامه رسمی در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد شد. ازدواجهائیكه در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد.

1- ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج.

2- در موقع تنظیم اقرارنامه سن ازدواج از بیست سال تمام و سن زوجه از هیجده سال تمام كمتر نباشد.

3- گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه های زوجین به اینكه در تاریخ اعلام واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمی باشد.

تبصره – نمایندگان ثبت احوال مكلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقرارنامه را به دادسرای محل ارسال نمایند.

ماده 33- كل وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نكاح باید در دفاتر ثبت كل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح زیر انعكاس خواهد یافت. در المثنای شناسنامه زن یا مرد آخرین نكاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج كه به قوت خود باقی است منعكس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.

ماده 34- افشای اطلاعات مذكور در دفاتر ثبت كل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضائی و دولتی ذی صلاح ممنوع است.

Back to Top

Template Design:Dima Group