ماده 1 ـ از تاریخ تصویب این قانون گونه‌های درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سروخمره‌ای، سفیدپلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون‌طبیعی، بنه (‌پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (‌جنگلی) و بادام وحشی (‌بادامك) در سراسر كشور جزء ذخائر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع‌می‌باشد.

‌تبصره 1 ـ وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه‌های یاد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضایی‌ معرفی كند.

‌تبصره 2 ـ در مواردی كه قطع این گونه‌ها بر اساس طرح مصوب و بنا بر ضرورت و مسایل فنی و توسعه گونه‌های دیگر لازم باشد با تأیید وزارت‌جهاد سازندگی مجاز خواهد بود.

‌تبصره 3 ـ متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خسارتی كه حسب مورد توسط كارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزیابی‌ خواهد گردید به حبس از یك ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یك برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تكرار به‌اشد مجازات محكوم می‌شوند.

‌تبصره 4 ـ اجازه داده می‌شود كه هرساله معادل 30 درصد از درآمد حاصل از دریافت جرائم و فروش مواد بازداشتی ناشی از اجرای این قانون كه از‌متخلفین مربوطه اخذ و به حسابی كه توسط خزانه به همین منظور افتتاح می‌گردد واریز و جهت پرداخت حق‌الكشف به مأمورین كاشف سازمان‌جنگلها و مراتع كشور و مخبرین و مأمورین انتظامی در اختیار سازمان مزبور قرار داده می‌شود تا برابر آیین‌نامه نسبت به تقسیم آن اقدام نماید.

‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است هرساله ضمن لایحه بودجه اعتبار مربوط به 30 درصد درآمد حاصل موضوع این تبصره را در ردیف جداگانه‌پیشنهاد و منظور نماید.

‌تبصره 5 ـ در صورت همكاری كارگزاران و مأمورین سازمان جنگلها و مراتع با متخلفین به تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانین و مقررات‌ مربوطه محكوم می‌شوند. (آیین نامه اجرایی)

 ماده 2 ـ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذكور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است كه شش ماه پس از اخطار كتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌های كثیرالانتشار مركز و یكی از روزنامه‌های‌محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد‌سازندگی نسبت به صدور سند مالكیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. (رای وحدت رویه)

‌تبصره 1 ـ معترضین می‌توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذكور در‌قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367.6.22 مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور‌سند مالكیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذكور نخواهد بود.

‌تبصره 2 ـ عبارت وزارت كشاورزی در ذیل ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب1367.6.22 و تبصره 6 ذیل آن به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافته و كمیسیون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای ماده 56‌قانون جنگلها و مراتع رسیدگی می‌نماید. (آیین نامه اجرایی)

‌ماده 3 ـ آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره در جلسه روز یكشنبه پنجم مهر ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و یك مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 1371.7.12 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی‌اكبر ناطق نوری

Back to Top

Template Design:Dima Group