‌قانون تملك آپارتمانها

‌مصوب ۱۳۴۳.۱۲.۱۶

‌ماده ۱ - مالكيت در آپارتمان‌های  مختلف و محل‌های  پيشه و سكنای  يك ساختمان شامل دو قسمت است.

‌مالكيت قسمت‌های  اختصاصی  و مالكيت قسمتهای  مشترك.

‌ماده ۲ - قسمتهای  مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمتهايی  از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل‌پيشه مخصوص نبوده و به كليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصی  آنها تعلق مي‌گيرد به طور كلی  قسمتهايی  كه برای  استفاده اختصاصی  تشخيص داده‌نشده است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصی  يك يا چند نفر از مالكين تلقی  نشده از قسمتها مشترك محسوب مي‌شود مگر آن كه تعلق آن به قسمت‌معينی  بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد.

‌ماده ۳ - حقوق هر مالك در قسمت اختصاصی  و حصه او در قسمت‌های  مشترك غير قابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی  به‌هر صورتی  كه باشد انتقال قسمت مشترك قهری  خواهد بود.

‌ماده ۴ ـ حقوق و تعهدات و همچنين سهم هر يك از مالكان قسمتهای  اختصاصی  از مخارج قسمتهای  مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت‌اختصاصی  به مجموع مساحت قسمتهای  اختصاصی  تمام ساختمان به جز هزينه‌هايی  كه به دليل عدم ارتباط با مساحت زيربنا به نحو مساوی  تقسيم‌خواهد شد و يا اينكه مالكان ترتيب ديگری  را برای  تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش‌بينی  كرده باشند. پرداخت هزينه‌های  مشترك اعم از اينكه‌ملك مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامی  است.

تبصره ۱ ـ مديران مجموعه با رعايت مفاد اين قانون، ميزان سهم هر يك از مالكان يا استفاده‌كنندگان را تعيين مي‌كند.

تبصره ۲ ـ در صورت موافقت مالكانی  كه دارای  اكثريت مساحت زيربنای  اختصاصی  ساختمان مي‌باشند هزينه‌های  مشترك براساس نرخ معينی  كه به‌تصويب مجمع عمومی  ساختمان مي‌رسد، حسب زيربنای  اختصاصی  هر واحد، محاسبه مي‌شود.

تبصره ۳ ـ چنانچه چگونگی  استقرار حياط ساختمان يا بالكن يا تراس مجموعه به گونه‌ای  باشد كه تنها از يك يا چند واحد مسكوني، امكان دسترسي‌به آن باشد، هزينه حفظ و نگهداری  آن قسمت به عهده استفاده‌كننده يا استفاده‌كنندگان است.

‌ماده ۵ - انواع شركتهای  موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت كه به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت يا‌پيشه يا اجاره يا فروش تشكيل مي‌شود از انجام ساير معاملات بازرگانی  غير مربوط به كارهای  ساختمانی  ممنوعند.

‌ماده ۶ - چنانچه قراردادی  بين مالكين يك ساختمان وجود نداشته باشد كليه تصميمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت‌های  مشترك به‌اكثريت آراء مالكينی  است كه بيش از نصف مساحت تمام قسمت‌های  اختصاصی  را مالك باشند.

‌تبصره - نشانی  مالكين برای  ارسال كليه دعوتنامه‌ها و اعلام تصميمات مذكور در اين قانون همان محل اختصاصی  آنها در ساختمان است مگر اين‌كه مالك نشانی  ديگری  را در همان شهر برای  اين امر تعيين كرده باشد.

‌ماده ۷ - هر گاه يك آپارتمان يا يك محل كسب دارای  مالكين متعدد باشد مالكين يا قائم مقام قانونی  آنها مكلفند يك نفر نماينده از طرف خود براي‌اجرای  مقررات اين قانون و پرداخت حصه مخارج مشترك تعيين و معرفی  نمايند در صورتی  كه اشخاص مزبور به تكليف فوق عمل نكنند رأی  اكثريت‌بقيه مالكين نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر اين كه عده حاضر كمتر از ثلث مالكين باشد كه در اين صورت برای  يكدفعه تجديد دعوت خواهد شد.

‌ماده ۸ - در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتی  كه عده مالكين بيش از سه نفر باشد مجمع عمومی  مالكين مكلفند مدير يا مديراني‌از بين خود يا از خارج انتخاب نمايند طرز انتخاب مدير از طرف مالكين و وظايف و تعهدات مدير و امور مربوط به مدت مديريت و ساير موضوعات‌مربوطه در آيين‌نامه اين قانون تعيين خواهد شد.

‌ماده ۹ - هر يك از مالكين مي‌تواند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختمانی  عملياتی  را كه برای  استفاده بهتری  از قسمت اختصاصي‌خود مفيد مي‌داند انجام دهد هيچيك از مالكين حق ندارند بدون موافقت اكثريت ساير مالكين تغييراتی  در محل يا شكل در يا سردر يا نمای  خارجی  در‌قسمت اختصاصی  خود كه در مريی  و منظر باشد بدهند.

‌ماده ۱۰ - هر كس آپارتمانی  را خريداری  مي‌نمايد به نسبت مساحت قسمت اختصاصی  خريداری  خود در زمينی  كه ساختمان روی  آن بنا شده يا‌اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهيم مي‌گردد مگر آن كه مالكيت زمين مزبور به علت وقف يا خالصه بودن يا علل ديگر متعلق به غير باشد كه در اين‌صورت بايد اجور آن را به همان نسبت به پردازد مخارج مربوط به محافظت ملك و جلوگيری  از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای  مشترك و‌به طور كلی  مخارجی  كه جنبه مشترك دارد و يا به علت طبع ساختمان يا تأسيسات آن اقتضا دارد يك جا انجام شود نيز بايد به تناسب حصه هر مالك‌به ترتيبی  كه در آيين‌نامه ذكر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالك از استفاده از آنچه كه مخارج برای  آن است صرفنظر نمايد.

ماده ۱۰ مكرر ـ در صورت امتناع مالك يا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزينه های  مشترك از طرف مدير يا هيئت مديران وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهی  وصورت ريز آن مطالبه ميشود.

هرگاه مالك يا استفاده كننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی  خود را نپردازد مدير يا هيئت مديران ميتوانند به تشخيص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك از قبيل شوفاژ ـ تهويه مطبوع ـ آب گرم ـ برق ـ گاز و غيره باو خودداری  كنند و در صورتيكه مالك و يااستفاده كننده همچنان اقدام به تصفيه حساب ننمايد اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای  مدير يا هيئت مديران برای  وصول وجه مزبور برطبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائيه صادر خواهد كرد. عمليات اجرائی  وفق مقررات اجرای  اسناد رسمی  صورت خواهد گرفت و در هرحال مدير ياهيئت مديران موظف ميباشند كه بمحض وصول وجوه مورد مطالبه ياارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری  مجدد خدمات مشترك فوراً اقدام نمايند.

تبصره ۲ ـ رونوشت مدارك مثبت سمت مدير يا هيئت مديران وصورت ريز سهم مال يا استفاده كننده از هزينه های  مشترك و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده بمالك يا استفاده كننده بايد ضميمه تقاضانامه صدور اجرائيه گردد.

تبصره ۳ ـ نظر مدير يا هيئت مديران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه بمالك در دادگاه نخستين محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسی  مدنی  به موضوع رسيدگی  و رأی  ميدهد اين رأی  قطعی  است در موارديكه طبق ماده فوق تصميم به قطع خدمات مشترك اتخاذ شده ورسيدگی  سريع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی  تشخيص دهد دستور متوقف گذاردن تصميم قطع خدمات مشترك را تا صدور رأی  خواهد داد.

تبصره ۴ ـ مقررات قانون تملك آپارتمان در خصوص نحوه اداره و و صول هزينه های  مشترك مربوط به حفظ و نگاهداری  اعيانات و تاسيسات اختصاصی  و اشتراكی  در مورد شهرك ها و مجتمع های  مسكونی  كه فاقد شهرداری  ميباشند قابل اجرا و اعمال ميباشد.

نحوه تشخيص هزينه ها و ترتيب پرداخت آنرا اساسنامه سازمان مالكان تعيين خواهد كرد.

تبصره ۵ ـ در صورتيكه مالك يا استفاده كننده مجدداً و مكرراً در دادگاه محكوم به پرداخت هزينه های  مشترك گردد علاوه بر ساير پرداختی  ها مكلف به پرداخت مبلغی  معادل مبلغ محكوم بها بعنوان جريمه ميباشد.

تبصره ۱ ـ در صورتی  كه عدم ارائه خدمات مشترك ممكن يا مؤثر نباشد، مدير يا مديران مجموعه مي‌توانند به مراجع قضايی  شكايت كنند، دادگاهها‌موظفند اين گونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگی  و واحد بدهكار را از دريافت خدمات دولتی  كه به مجموعه ارائه مي‌شود محروم كنند و تا دو برابر‌مبلغ بدهی  به نفع مجموعه جريمه نمايند.

‌استفاده مجدد از خدمات موكول به پرداخت هزينه‌های  معوق واحد مربوط بنا به گواهی  مدير يا مديران و يا به حكم دادگاه و نيز هزينه مربوط به استفاده‌مجدد خواهد بود.

‌ماده ۱۱ - دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون آيين‌نامه‌های  اجرايی  آن را تهيه و بعد از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا به‌گذارد.

‌دولت مأمور اجرای  اين قانون است.

ماده ۱۲ ـ دفاتر اسناد رسمی  موظف مي‌باشند در هنگام تنظيم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غيره گواهی  مربوط به تسويه حساب‌هزينه‌های  مشترك را كه به تاييد مدير يا مديران ساختمان رسيده باشد از مالك يا قائم مقام او مطالبه نمايند و يا با موافقت مدير يا مديران تعهد منتقل‌اليه را به پرداخت بدهي‌های  معوق مالك نسبت به هزينه‌های  موضوع اين قانون در سند تنظيمی  قيد نمايند.

ماده ۱۳ ـ در صورتی  كه به تشخيص سه نفر از كارشناسان رسمی  دادگستری  عمر مفيد ساختمان به پايان رسيده و يا به هر دليل ديگری  ساختمان دچار‌فرسودگی  كلی  شده باشد و بيم خطر يا ضرر مالی  و جانی  برود و اقليت مالكان قسمتهای  اختصاصی  در تجديد بنای  آن موافق نباشند، آن دسته از مالكان‌كه قصد بازسازی  مجموعه را دارند، مي‌توانند براساس حكم دادگاه، با تأمين مسكن استيجاری  مناسب برای  مالك يا مالكان كه از همكاری  خودداري‌مي‌ورزند نسبت به تجديد بنای  مجموعه اقدام نمايند و پس از اتمام عمليات بازسازی  و تعيين سهم هريك از مالكان از بنا و هزينه‌های  انجام شده، سهم‌مالك يا مالكان ياد شده را به اضافه اجوری  كه برای  مسكن اجاری  ايشان پرداخت شده‌است از اموال آنها از جمله همان واحد استيفا كنند. در صورت‌عدم توافق در انتخاب كارشناسان، وزارت مسكن و شهرسازی  با درخواست مدير يا هيأت مديره اقدام به انتخاب كارشناسان ياد شده خواهد كرد.

‌تبصره ۱ ـ مدير يا مديران مجموعه به نمايندگی  از طرف مالكان مي‌توانند اقدامات موضوع اين ماده را انجام دهند.

تبصره ۲ ـ چنانچه مالك خودداری  كننده از همكاری  اقدام به تخليه واحد متعلق به خود به منظور تجديد بنا نكند، حسب درخواست مدير يا مديران‌مجموعه، رئيس دادگستری  يا رئيس مجتمع قضايی  محل با احراز تأمين مسكن مناسب برای  وی  توسط ساير مالكان، دستور تخليه آپارتمان ياد شده را‌صادر خواهد كرد.

ماده ۱۴ ـ مدير يا مديران مكلفند تمام بنا را به عنوان يك واحد در مقابل آتش‌سوزی  بيمه نمايند. سهم هريك از مالكان به تناسب سطح زيربناي‌اختصاصی  آنها وسيله مدير يا مديران تعيين و از شركاء اخذ و به بيمه‌گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش‌سوزی  مدير يا مديران‌مسئول جبران خسارات وارده مي‌باشند.

‌ماده ۱۵ ـ ثبت اساسنامه موضوع اين قانون الزامی  نيست.

‌قانون بالا مشتمل بر يازده ماده و يك تبصره كه در تاريخ دوم دی  ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز‌يكشنبه شانزدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شورای  ملی  رسيد.

‌رييس مجلس شورای  ملی  - مهندس عبدالله رياضي

 

آيين‌نامه اجرايی  قانون تملك آپارتمانها

با اصلاحات بعدی‌

 

بخش اول‌: قسمتهای  مختلف ساختمان‌

فصل اول‌: قسمتهای  اختصاصي‌

ماده ۱ ـ قسمتهايی  از بنا، اختصاصی  تلقی  مي‌شود كه عرفاً برای  استفاده انحصاری  شريك ملك معين يا قائم مقام او تخصيص‌يافته باشد.

ماده ۲ ـ علاوه بر ثبت اراضی  زيربنا و محوطه باغ‌ها و پارك‌های  متعلّقه برای  مالكيت قسمتهای  اختصاصی  نيز بايد بطورمجزا سند مالكيت صادر شود، مشخصات كامل قسمت اختصاصي‌از لحاظ حدود طبقه‌، شماره‌، مساحت قسمتهای  وابسته‌، ارزش وغيره بايد در سند قيد گردد.

فصل دوم‌: قسمتهای  مشترك‌

ماده ۳ ـ قسمتهايی  از ساختمان و اراضی  و متعلقات آنها كه به‌طور مستقيم و يا غير مستقيم مورد استفاده تمام شركاء مي‌باشدقسمتهای  مشترك محسوب مي‌گردد و نمي‌توان حق انحصاری  برآنها قايل شد.

تبصره ـ گذاردن ميز و صندلی  و هر نوع اشيای  ديگر وهمچنين نگاهداری  حيوانات در قسمتهای  مشترك ممنوع است‌.

قسمتهای  مشترك در ملكيت مشاع تمام شركای  ملك است‌، هرچند كه در قسمتهای  اختصاصی  واقع شده باشد و يا از آن قسمتهاعبور نمايد.

ماده ۴ ـ قسمتهای  مشترك مذكور در ماده ۲ قانون تملك ‌آپارتمانها عبارت است از:

الف ـ زمين زيربنا خواه متصل به بنا باشد يا بنا بوسيله پايه روي‌آن قرار گرفته باشد.

ب ـ تأسيسات قسمتهای  مشترك از قبيل چاه آب و پمپ‌، منبع‌آب‌، مركز حرارت و تهويه‌، رختشويخانه‌، تابلوهای  برِ، كنتورها،تلفن مركزي‌، انبار عمومی  ساختمان‌، اتاق سرايدار در هر قسمت بناكه واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن‌، چاه‌های  فاضلاب‌،لوله‌ها از قبيل (لوله‌های  فاضلاب‌، آب‌، برِق ، تلفن ‌، حرارت مركزي‌، تهويه مطبوع‌، گاز، نفت‌، هواكش‌ها، لوله‌های  بخاري‌) گذرگاههاي‌زباله و محل جمع‌آوری  آن و غيره‌.

پ ـ اسكلت ساختمان‌.

تبصره ـ جدارهای  فاصل‌بين قسمتهای  ‌اختصاصي‌،مشترك بين‌آن قسمتها است‌. مشروط بر اينكه جزء اسكلت ساختمان نباشد.

ت ـ درها و پنجره‌ها ـ راهروها ـ پله‌ها ـ پاگردها ـ كه خارج ازقسمتهای  اختصاصی  قرار گرفته‌اند.

ث ـ تأسيسات مربوط به راه پله از قبيل وسايل تأمين‌كننده‌ روشنايي‌، تلفن و وسايل اخبار و همچنين تأسيسات مربوط به آنهابه استثنای  تلفن‌های  اختصاصي‌، شيرهای  آتش‌نشاني‌، آسانسور ومحل آن‌، محل اختتام پله و ورود به بام و پله‌های  ايمني‌.

ج ـ بام و كليه تأسيساتی  كه برای  استفاده عموم شركاء و يا حفظ ‌بنا در آن احداث گرديده است‌.

ح ـ نمای  خارجی  ساختمان‌.

خ ـ محوطه ساختمان‌، باغ‌ها و پاركها كه جنبه استفاده عمومي‌دارد و در سند اختصاصی  نيز ثبت نشده باشد.

بخش دوم‌: اداره امور ساختمان‌

فصل اول‌: مجمع عمومي‌

طرز انتخاب و وظائف و تعهدات مدير

ماده ۵ ـ در صورتی  كه تعداد مالكين از سه نفر تجاوز كند،مجمع عمومی  مالكين تشكيل مي‌شود.

ماده ۶ ـ زمان تشكيل مجمع عمومی  مالكين اعم از عادی  يا فوِق العاده‌، در مواردی  كه توافقنامه‌ای  بين مالكين تنظيم نشده است‌به موجب اكثريت مطلق آرای  مالكينی  خواهد بود كه بيش از نصف‌مساحت تمام قسمت‌های  اختصاصی  را مالك باشند و در صورت‌عدم حصول اكثريت مزبور، زمان تشكيل مجمع عمومی  با تصميم‌حداقل سه نفر از مالكين تعيين خواهد شد.

ماده ۷ ـ در اولين جلسه مجمع عمومي‌، ابتدا رئيس مجمع‌عمومی  تعيين خواهد شد و سپس در همان جلسه مدير يا مديراني‌از بين مالكين و يا اشخاصی  خارج از انتخاب مي‌شود. مجمع‌عمومی  مالكين بايد لااقل هر سال يك‌بار تشكيل شود.

ماده ۸ ـ برای  رسميت مجمع‌، حضور مالكين بيش از نصف‌مساحت تمام قسمتهای  اختصاصی  با نماينده آنان ضروری  است‌.

تبصره ـ در صورت عدم حصول اكثريت مندرج در اين ماده‌جلسه برای  پانزده روز بعد تجديد خواهد شد، هرگاه در اين جلسه‌هم اكثريت لازم حاصل نگرديد جلسه برای  پانزده روز بعد تجديد وتصميمات جلسه اخير با تصويب اكثريت عده حاضر معتبر است‌.

ماده ۹ ـ كسی  كه به عنوان نماينده يكی  از شركاء تعيين شده‌باشد قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومی  وكالتنامه معتبر خود را به‌مدير يا مديران ارائه نمايد.

تبصره ـ در صورتی  كه مالك قسمت اختصاصي‌، شخصيت‌حقوقی  باشد نماينده آن طبق قوانين مربوط به شخصيتهای  حقوقي‌معرفی  خواهد شد.

ماده ۱۰ ـ هرگاه چند نفر، مالك يك قسمت اختصاصی  باشندبايد طبق ماده ۷ قانون تملك آپارتمان‌ها از طرف خود يك نفر رابرای  شركت در مجمع عمومی  انتخاب و معرفی  نمايند.

ماده ۱۱ ـ مجمع عمومی  شركاء دارای  وظايف و اختيارات زيرمي‌باشد:

الف ـ تعيين رئيس مجمع عمومي‌.

ب ـ انتخاب مدير يا مديران و رسيدگی  اعمال آنها.

پ ـ اتخاذ تصميم نسبت به اداره امور ساختمان‌.

ت ـ تصويب گزارش مربوط به درآمد و هزينه‌های  سالانه‌.

ث ـ اتخاذ تصميم در ايجاد اندوخته برای  امور مربوط به حفظ ونگاهداری  و تعمير بنا.

ج ـ تفويض اختيار به مدير يا مديران به منظور انعقاد قراردادهاي‌لازم برای  اداره ساختمان‌.

ماده ۱۲ ـ كليه تصميمات مجمع عمومی  شركاء بايد درصورتجلسه نوشته و به وسيله مدير يا مديران نگهداری  شود.

تبصره ـ تصميمات متخذه مجمع بايد ظرف ده روز به وسيله‌مدير يا مديران به شركاء غايب اطلاع داده شود.

ماده ۱۳ ـ تصميمات مجمع عمومی  بر طبق ماده ۶ قانون براي‌كليه شركاء الزام‌آور است‌.

فصل دوم‌: اختيارت و وظايف مدير يا مديران‌

ماده ۱۴ ـ مدير يا مديران مسؤول حفظ و اداره ساختمان واجرای  تصميمات مجمع عمومی  مي‌باشند.

ماده ۱۵ ـ اصلاحی  مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۵۳ ـ تعداد مديران بايدفرد باشد و مدت مأموريت مدير يا مديران دو سال است ولي‌مجمع عمومی  مي‌تواند اين مدت را اضافه كند و انتخاب مجددمدير يا مديران بلامانع خواهد بود.

ماده ۱۶ ـ در صورت استعفا، فوت‌، عزل يا حجر مدير يامديران قبل از انقضای  مدت‌، مجمع عمومی  فوِق العاده‌، به منظورانتخاب جانشين تشكيل خواهد شد.

تبصره ۱ ـ در صورتی  كه سه نفر يا بيشتر از اعضای  هيأت‌مديره به جهات فوق از هيأت مديره خارج شوند، مجمع عمومی  فوِق العاده بايد به منظور تجديد انتخاب هيأت مديره تشكيل گردد.

ماده ۱۷ ـ تصميمات مديران با اكثريت آرا معتبر است‌.

ماده ۱۸ ـ مجمع عمومی  يك نفر از مديران را به عنوان خزانه‌دارتعيين مي‌نمايد. خزانه‌دار دفتر ثبت درآمد و هزينه خواهد داشت كه‌به پيوست قبوض و اسناد مربوطه برای  تصويب ترازنامه به مجمع‌عمومی  تسليم و ارائه خواهد داد.

ماده ۱۹ ـ مدير يا مديران‌، امين شركاء بوده و نمي‌توانند فرد ديگر را بجای  خود انتخاب نمايند.

ماده ۲۰ ـ مدير يا مديران مكلفند تمام بنا را به عنوان يك واحددر مقابل آتش‌سوزی  بيمه نمايند.

سهم هر شريك از حق بيمه با توجه به ماده ۴ قانون بوسيله‌مدير، تعيين و از شركاء اخذ و به بيمه‌گر پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۱ ـ مدير يا مديران مكلفند ميزان هزينه مستمر و مخارج‌متعلق به هر شريك و نحوه پرداخت آن را قبل يا بعد از پرداخت‌هزينه بوسيله نامه سفارشی  به نشانی  قسمت اختصاصی  يا نشاني‌تعيين شده از طرف شريك به او اعلام نمايند.

ماده ۲۲ ـ در كليه ساختمانهای  مشمول قانون تملك آپارتمانهاكه بيش از ده (۱۰)آپارتمان داشته باشد، مدير يا مديران مكلفندبرای  حفظ و نگاهداری  و همچنين تنظيف قسمتهای  مشترك وانجام ساير امور مورد نياز بنا، دربانی  استخدام نمايند.

 

فصل سوم‌: هزينه‌های  مشترك‌

ماده ۲۳ ـ شركای  ساختمان موظفند در پرداخت هزينه‌هاي‌مستمر و هزينه‌هايی  كه برای  حفظ و نگاهداری  قسمتهای  مشترك‌بنا مصرف مي‌شود، طبق مقررات زير مشاركت نمايند:

در صورتی  كه مالكين ترتيب ديگری  برای  پرداخت هزينه‌هاي‌مشترك پيش‌بينی  نكرده باشند، سهم هريك از مالكين يااستفاده‌كنندگان از هزينه‌های  مشترك آن قسمت كه ارتباط با مساحت‌زيربنای  قسمت اختصاصی  دارد از قبيل آب‌، گازوئيل‌، آسفالت‌پشت بام و غيره به ترتيب مقرر در ماده ۴ قانون تملك آپارتمانها و ساير مخارج كه ارتباطی  به ميزان مساحت زيربنا ندارد از قبيل‌هزينه‌های  مربوط به سرايدار ، نگهبان‌، متصدی  آسانسور، هزينه‌ نگاهداری  تأسيسات‌، باغبان‌، تزيينات قسمتهای  مشترك و غيره‌بطور مساوی  بين مالكين يا استفاده‌كنندگان تقسيم مي‌گردد. تعيين‌سهم هر يك از مالكين يا استفاده‌كنندگان با مدير يا مديران مي‌باشد.

تبصره ـ چنانچه به موجب اجاره‌نامه يا قرارداد خصوصي‌پرداخت هزينه‌های  مشترك به عهده مالك باشد و مالك از پرداخت‌آن استنكاف نمايد، مستأجر مي‌تواند از محل مال‌الاجاره هزينه‌هاي‌مزبور را پرداخت كند و در صورتی  كه پرداخت هزينه‌های  جاري‌مشترك به عهده استفاده‌كننده باشد و از پرداخت استنكاف كند،مدير يا مديران مي‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده‌كننده‌، به مالك‌اصلی  نيز مراجعه نمايند.

ماده ۲۴ ـ هريك از شركاء كه در مورد سهميه يا ميزان هزينه‌مربوط به سهم خود معترض باشد مي‌تواند به مدير مراجعه وتقاضای  رسيدگی  نسبت به موضوع را بنمايد در صورت عدم‌رسيدگی  يا رد اعتراض شريك مي‌تواند به مراجع صلاحيت‌دارقضائی  مراجعه كند.

ماده ۲۵ ـ هزينه‌های  مشترك عبارتست از:

الف ـ هزينه‌های  لازم برای  استفاده‌، حفظ و نگاهداری  عادی  ‌ساختمان و تأسيسات و تجهيزات مربوطه‌.

ب ـ هزينه‌های  اداری  و حق‌الزحمه مدير يا مديران‌.

 

فصل چهارم‌: حفظ و نگاهداری  تعمير بنا

ماده ۲۶ ـ در صورتی  كه بين شركاء توافق شده باشد كه‌هزينه‌های  نگاهداری  يك قسمت از بنا يا هزينه نگاهداری  وعمليات يك جزء از تأسيسات فقط به عهده بعضی  از شركاء باشد،فقط همين شركاء ملزم به انجام آن بوده و در تصميمات مربوط به‌اين هزينه‌ها تعيين تكليف خواهند نمود.

 

ماده ۲۷ ـ مدير يا مديران به ترتيبی  كه مجمع عمومی  تصويب‌مي‌كند به‌منظور تأمين هزينه‌های  ضروری  و فوري‌، وجوهی  به‌عنوان تنخواه گردان از شركاء دريافت دارند

Back to Top

Template Design:Dima Group