26/12/88

8130/7

شماره پرونده 1777-118-88

جناب آقاي دكترطهماسبي

مديركل محترم تدوين لوايح وآيين نامه هاي قوه قضائيه

 

بازگشت به شماره هاي 501/816/9000 مورخ 21/11/88.و501/832/9000 مورخ 1/12/88 نظريه مشورتي كميسيون تهيه لوايح قضائي اداره كل حقوقي واسناد ومترجمين رسمي قوه قضائيه به شرح زيراعلام مي گردد:

طبق ماده يك اساسنامه فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران اين فدراسيون يك نهاد غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي است ، اهداف و وظايفي نيز كه براي اين نهاد در مواد 4 و 5 ذكر شده است آن را  به صورت يك مؤسسه غيردولتي معرفي  مي نمايد و اين مطلب با موارد مذكور در ماده 5 قانون ديوان محاسبات عمومي كشور كه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي را تعريف كرده است انطباق دارد و چون مؤسسات عمومي غيردولتي نيز حسب مقررات بند الف ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري در شمار مؤسسات و نهادهائي كه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي حق شكايت از آنها را در اين ديوان دارند به حساب نيامده است . باتوجه به جهات فوق اولاً رسيدگي به شكايات عليه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي احصاء شده در قانون فهرست نهادها ومؤسسات عمومي غيردولتي درصلاحيت ديوان عدالت اداري نيست . ثانياً- رسيدگي به شكايات عليه فدراسيون فوتبال نيز در صلاحيت اين ديوان  نمي باشد، در هردومورد رسيدگي به شكايات مزبور در صلاحيت دادگاه هاي عمومي است./ن

 

مديركل اداره حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه

دكتر حميد گوينده

Back to Top

Template Design:Dima Group