متن زیر یک نمونه وکالتنامه طلاق توافقی و خروج از کشور است و حسب نیاز شما امکان ویرایش آن وجود دارد:

 

مراجعه به هر یک از مراجع قضایی از جمله دادگاه های عمومی و سایر مراجع اداری، ثبتی، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق و ... جهت مطلقه نمودن خانم ..... (وکیل) از قید زوجیت دائم موکل با حق تقدیم هر نوع دادخواست طلاق اعم از اینکه دادخواست برای اخذ گواهی عدم امکان سازش باشد و یا حکم طلاق با حق تعیین و انتخاب داور، مددکاری، مشاوره ، حکم مرضی الطرفین از سوی موکل و حضور در جلسات متشکله اعم از جلسات دادرسی ، داوری و سایر جلسات متعدد به وکالت از سوی موکل و قبول یا رد نظریات مطروحه و اعتراض به آراء صادره و پیگیری آن تا اخذ نتیجه نهایی و دریافت گواهی عدم امکان سازش و یا حکم طلاق و امضای ذیل و ظهر کلیه اوراق و دفاتر و انجام کلیه امور قضائی و اداری و محضرى آن من البدو الی الختم به منظور مطلقه نمودن و تنفیذ حکم طلاق و یا صدور حکم طلاق فی ما بین موکل ولو به کرات به هر قسم از طلاق اعم از رجعی یا بائن اعم از خلع یا مبارات با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از اخذ مهریه و نفقه و اجرت المثل و غیره و یا بذل آن و یا بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر یا بیشتر از مهریه و قبول بذل با هر شرط ضمن العقد موضوع عقدنامه به شماره چاپی ... و شماره ترتیب ... مورخ .... دفتر ازدواج شماره .... با حق تجدیدنظر خواهی و حق فرجام خواهی و با حق اسقاط حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی ، اعاده دادرسی از بدوی تا دیوان عالی کشور و با حق مراجعه به هر یک از دفاتر رسمی به خصوص دفاتر رسمی طلاق و به ثبت رسانیدن گواهی عدم امکان سازش و یا حکم طلاق و وکالت در اجرای صیغه شرعی طلاق با حق توکیل به غیر ولو کراراً و امضاء ذیل و ظهر کلیه اوراق و مدارک اعم از اوراق قضایی مانند مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و تقدیم دادخواست، صورت جلسات دادگاه و یا اوراق و اسناد دیگر اعم از اوراق مربوط به دفاتر طلاق و اسناد ثبت دفتر و با حق تعیین وکیل و عزل و نصب وکیل دادگستری انتخابی اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری  و مشاوران ماده ۱۸۷ و انعقاد قرارداد حق الوکاله به هر مبلغ ولو خارج از تعرفه با حق طرح دعوی و تقدیم دادخواست ضمن اعطای اختیارات تصریح شده در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی به وی جهت اقامه دعوی در دادگاه های کشور با حق اعتراض به رای، تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی و دفاع و انجام مورد وکالت با داشتن کلیه اختیارات راجع به دادرسی و نیز با حق اعتراض به رای، واخواهی، تجدید نظر، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل، ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور، امضای ذیل نظریه داوری (به هر ترتیب که وکیل صلاح بداند) با حق توکیل به غیر ولو کراراً ، تعیین مصدق و کارشناس، دعوای خسارت، استرداد دادخواست یا دعوا، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،  وکالت در دعوای اعسار، قبول یا رد سوگند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و موضوع لازم الاجرا و دریافت وجوه ایداعی به نام موکل، ایراد جرح شهود، درخواست و اسقاط تجدیدنظر خواهی و اجرای قرارهای تأمین دلیل، تأمین خواسته، معاینه محل، تحقیق محلی، تعیین امین، قیم و حافظ و مراجعه به دادسراها و دادگاه ها و دیوانعالی کشور و اجرای احکام و مراجع نیروهای انتظامی (پلیس) و دفاتر خدمات قضایی و دفاتر پیشخوان دولت و پزشکی قانونی و دفاتر پلیس +۱۰ در سراسر کشور و یا هر سازمان و اداره مربوطه و دریافت پاسپورت و گذرنامه و اخذ ویزا و اجازه خروج از کشور از طرف موکل برای خود و فرزندان مشترک به هر نحو و شرط و تعهد و التزام که وکیل صلاح بداند ولو به دفعات و کرات و طی مراحل متعدد و گواهی امضای فرمهای لازم جهت اجازه خروج از کشور و امضاء اسناد مربوطه و امضای سند طلاق و ثبت دفتر و احتمالاً اصلاحیه های آن و تأديه هزینه ها و اخذ یا تسلیم اوراق و مدارک از اصلی یا رونوشت یا فتوکپی و اعطای وکالت جهت اجرای صیغه طلاق به سردفتر طلاق یا هر شخص دیگری و انجام سایر تشریفات لازمه قانونی با امضای ذیل و ظهر کلیه اسناد و اوراق و دفاتر مربوطه و دریافت سند طلاق به نحوی که در موارد فوق نیازی به حضور و اجازه و امضای مجدد موکل نباشد. وکیل نمایندگی و قائم مقامی مطلق با حق اختیارات تامه در موارد یاد شده را دارد. حدود اختیارات: وکیل مرقوم با حق توکیل به غیر جزئاً و یا کلاً ولو کراراً و مع الواسطه و عزل و نصب و کلای انتخابی جانشین رسمی و قائم مقام قانونی موکل بوده و امضاء و اقدام وکیل به منزله امضا و اقدام شخص موکل بوده و دارای اثرات قانونی است به نحوی که در هیچ مورد نیازی به امضاء و اجازه و حضور مجدد موکل نبوده و باشد و مفاد این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است. این وکالتنامه ضمن عقد بیع خارج لازم واقع و موکل مرقوم حق عزل وکیل و ضم امین و ضم وکیل و انجام امور منافی با این وکالتنامه را تا پنجاه سال کامل شمسی از خود سلب و ساقط نمود.

Back to Top

Template Design:Dima Group